Ricse Nagyközség

Önkormányzata

RICSE NAGYKÖZSÉG, CIGÁND-TISZAKARÁDI TÁROZÓHOZ KAPCSOLÓDÓ BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004

A beruházás bemutatása

Az elmúlt évek nagy árhullámai ráirányították a figyelmet a térség ár és belvíz-mentesítésének jelentőségére és fontosságára.

Ricse Nagyközség a Bodrogközi kistáj egyik települése, belvízzel erősen veszélyeztetett térségben helyezkedik el.

A projekt megvalósításának a célja, hogy ez a veszély jelentős mértékben csökkenjen, mely a Nagyközség csapadékvíz elvezetésének megoldásával érhető el.

A község közműellátottsága jó, ivóvíz, gáz és hírközlő hálózattal rendelkezik. A szennyvíz beruházás a VTT-hez kapcsolódóan 2008-ban fejeződött be.

A település csapadékvíz elvezető hálózata viszont nem felel meg a követelményeknek. A hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadékot nem képesek elvezetni, amely befolyik a házak udvarára, és kárt okoz.

A Vásárhelyi terv továbbfejlesztésének I. ütemeként 2008-ban befejeződtek a Cigánd- Tiszakarádi tározó építési munkái, melynek szerves részét képzi a környék települései belvízelvezető rendszerének kiépítése.

 

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tv. 2. § (3) bek. e) pontja kimondja, hogy az érintett településeken a vésztározóhoz kapcsolódóan az infrastrukturális fejlesztéseket is el kell végezni.

 

A projektgazda célja Ricse településen megvalósítani 23,8 km hosszúságú belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszert, két ütemben. Így a Vásárhelyi Terv keretében megvalósított árvízi tározó esetleges használatakor csökkenne az itt élők belvízzel és csapadékvízzel való veszélyeztetettsége.

 

A településen belül a csapadékvíz és a belvízelvezető hálózat kiépítése nélkülözhetetlen, a település 95 %-ában teljesen hiányzik, a meglévő 5 %-ban pedig teljes felújításra szorul.

 

A csapadékvíz elvezetésének megoldása ilyen körülmények között elengedhetetlen, megoldandó feladat.

A projekt közvetlen célcsoportja a település teljes lakossága, mivel a beruházás elsősorban helyi kockázatmegelőzési projekt. Közvetett célcsoportnak tekinthetők az idelátogatók és az átutazók.

A biztonságos belvízelvezetés csökkenti a környezet közvetlen terhelését, mivel a szennyezőanyag-kimosódások csökkennek. A pangóvizes felületek és a talajvízszint is csökkennek.

A magvalósulás után a gazdálkodásra alkalmas területek nagysága növekedni fog.

A projekt keretében létrehozandó infrastruktúra és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása

A község meglévő vízelvezető rendszere nem egy belvízelvezetési koncepció alapján alakult ki.

A védőművek a veszélyforrások elhárítására spontán épültek ki.

A későbbi csatlakozások, valamint a burkolt felületek növekedése a meglévő vízelvezető kapacitásokat túlterhelte.

 

A felszíni vizek folyamatos kártétel nélküli elvezetése védőrendszereken kívüli elvezetéssel (burkolt úton történő lefolyással) van helyenként „megoldva”. Befogadóként a közegészségügyileg kedvezőtlen adottságú, elszennyeződött, településen belüli vizenyős területek szolgáltak.

 

A településrendezési terv ezek megszüntetését, kulturtájba illesztését irányozza elő.

A létrehozandó és felújítandó belvízelvezető rendszer befogadói a Ricsei főcsatorna, a Ricsei övcsatorna, a K-i (Legelői) csatorna és a Ny-i (Majorsági) csatorna.

 

Ricsei övcsatorna medrében kisebb feliszapolódások tapasztalhatók. A meder tiszta. Helyreállítását a vízrendezési munkák keretében, mint nem engedélyköteles tevékenységet tervezzük.

 

K-i (Legelői) csatorna meghosszabbítását és vízgyűjtőterületének kiterjesztését tervezzük a településen, tehermentesítve a túlterhelt belső főgyűjtőket. A meglévő csatorna helyreállítását tervezzük. A gyűjtőcsatornát alkalmasnak találtuk a Dózsa György utcai főgyűjtő csatorna tehermentesítésére.

 

Ny-i (Majorsági) csatorna a vadvizes terület lecsapolására épült ki.  A meder mély fekvésű környezete hasznosítatlan mocsár, vizenyős természetes táj. A csatorna erősen benőtt és feliszapolódott. Helyreállítását és szabályozott vízelvezetését az engedélyezett tervek alapján előirányozzuk.

 

Dózsa Gy. utcai meglévő csapadék csatorna (DN 800) a faluközpontból egy agyaggödörbe lefolyó vizek túlfolyójaként működik. A tóból a belvizeket egy mélyfekvésű területre vezette, majd innen nyílt árokként közvetlen a Ricsei főcsatornába torkollik.

A Dózsa György úti csatorna és árok kapacitása kimerült. Az árok a vizek szabályozott visszatartására és elvezetésére nem alkalmas, ezért egy összefüggő új vízelvezető rendszert tervezünk kiépíteni.

 

Ez a Tehermentesítő rendszer kiépítése alkalmas a Vásárhelyi terv keretében épülő árvízvédelmi tótározó működése esetén a károsan megemelkedő talajvizek eltávolítására a Ricsei főcsatornába.

A tervezett burkolt, nyílt árkokat 40 cm fenékszélességű 20-30-40- cm magasságú előregyártott vb. mederelemekből tervezzük.

A csővezetékek 80 cm takarás alatt DN500 mm átmérői KGPVC csatornacsőből tervezettek, ennél nagyobb átmérő esetén betoncső kerül beépítésre.

A projekt műszaki tartalmának bemutatása

Ricse Nagyközség Önkormányzata

Cím: 3974 Ricse, Ady Endre út 5.

Telefon: +36/47 376 003

E-mail: rvk2ri@t-online.hu

Honlap: www.ricse.hu