EFOP-3.9.2-16-2017-00016 "Humán kapacitások fejlesztése a Bodrogközben"

Nyertes összeg: 250 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100%

Főpályázó: Cigánd Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:
   .  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
   .  Ricse Nagyközség Önkormányzata
   .  Karcsa Község Önkormányzata
   .  Bodroghalom Község Önkormányzata
   .  Zemplénagárd Község Önkormányzata
   .  Tiszakarád Község Önkormányzata
   .  Alsóberecki Község Önkormányzata

A program célkitűzése:

   .  a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, versenyképességük javulása;
   .  a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése;

A projekt tevékenységei, céljai:

I. A települési önkormányzat által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése,
II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,
III. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

Kiegészítő tevékenység:

I. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés (oktatási helység kialakítása, eszközbeszerzés - asztalok, székek, oktatástechnikai berendezések)
II. Humán szolgáltatási asszisztens alkalmazása, heti 20 órás foglalkoztatás, megbízási szerződéssel

A Bodrogközi TKT által végzett, minden Önkormányzatot érintő, társulási szinten végzett tevékenységek:

1. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével tevékenységcsoport keretében:
   .  A tudomány eredményeinek megismertetése, disszeminációja 6 alkalmas előadássorozat keretében
   .  A felsőoktatásban tanulók (és témavezetőjük) térségspecifikus kutatásainak támogatása, szakdolgozat, TDK munka és térségspecifikus publikációk támogatása - szociológia, föld v. agrártudomány, térségfejlesztés, és pedagógia
témákban pályáztatás alapján (elsődlegesen az együttműködő felsőfokú intézmények számára)
   .  A partner felsőoktatási intézmények szakmai támogatásával kialakított 1-1 hetes nyári egyetemek legalább 3-3 (30 órás) kurzussal a projekt megvalósításának 3 éve alatt
   .  Két fordulós tudományos versenyek szervezése 4 korcsoport számára legalább 50 fő bevonásával éves szinten
2. Iskolán kívüli kiscsoportos nyelvtanítás a nyelvvizsga megszerzésének támogatására tanulók részére
3. Óvodapedagógiai képzés (8 órás) az óvodáskorúak óvodába járását akadályozó tényezőinek elhárítására szolgáló intézkedési tervben foglaltak megvalósítására
4. 30 órás képzések óvodapedagógusok részére 2 szakterületen, összesen 40 fő részére
5. Szociális szakemberek kompetenciafejlesztése
6. Szociális érzékenyítő képzés településvezetők számára
7. A célcsoport (gyerekek, tanulók, lakosság) programok és közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése
8. A térség közszolgáltatási szakembereit tartalmazó online adatbázis létrehozása, résztvevők toborzása
9. A hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai hiányzásának, lemorzsolódásának okainak feltárása - helyzetelemzés és intézkedési terv készítése
10. A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása
11. Térségi telekocsi szolgáltatás propagálása, feltételeinek kialakítása: célcsoport specifikus (óvodások, iskolások, munkavállalók) kommunikációs csatornák fejlesztése
12. Személyszállító mikrovállalkozások (iránytaxik) indításához üzleti mintaterv kidolgozása és megismertetése
13. A humán közszolgáltatásokban dolgozók számára közép és felsőfokú szakképzések, és továbbképzésekszervezése.
14. Tanulmányutak szervezése jó gyakorlatokkal rendelkező járások humán közszolgáltatási rendszereinek megismerésére a térségszolgáltatásszervezői, intézményvezetői, településvezetői és jegyzői részére évi egy alkalommal
3 napra 50 fő részére
15. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi közösségi közlekedési szolgáltatókkal való éves szintű egyeztetések szervezése az igénybe vevői szempontok érvényesítésére.


Települések által megvalósított tevékenységek:

1. A projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen nem építési engedély köteles felújítás, képzés, oktatás céljára alkalmashelység kialakítása
2. Képzési helyszín felszerelése
3. Kisértékű óvodai szakmai eszközök, játékok beszerzése
4. Humán szolgáltatási asszisztens alkalmazása a projektben vállalt célok megvalósításához
5. Humán szolgáltatási asszisztens részére IKT csomag (számítógép, telefon, multifunkciós nyomtató) beszerzése
6. Iskolai programok:
   .  Rövid kirándulásokkal összekötött fenntartható fejlődéssel, öko-tudatossággal kapcsolatos előadások: a megvalósítás 3 éve alatt összesen 14 csoport részére
   .  Szülőkkel közösen szervezett szünidői témanapok a tevékenység központú pedagógia elemeinek alkalmazásával: a megvalósítás 3 éve alatt összesen 35 csoport részére
   .  Tehetséggondozó szakkörök szervezése civil szervezetek bevonásával szünidőben
   .  Tanulói ismeretek és készségek fejlesztése közművelődési intézmények bevonásával a szünidőben
   .  Hátrányos helyzetű tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése egyházak, civil szervezetek bevonásával szünidőben
7. Óvodai programok:
   .  Óvodai nyílt nap és rendezvény a szülők bevonásával, szemléletformálásával - az általános iskola következő évi 1. osztályos tanítóinak bevonása az óvoda-iskola átmenet támogatására
   .  Őszi évnyitó program a szülők bevonásával-bevonására, kézműves tevékenységgel, zenével, tánccal, főzéssel
   .  Egészségtudatosság növelését és az egészségfejlesztést célzó programok: évi 3 db 3 éven keresztül: az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a lelki egészség fejlesztése területén a szülők bevonásával
   .  Népi ünnepekhez kapcsolódó mozgásos játékok helyi civil szervezetek szervezésében
8. Tréning tartása a Kedvezményezett által foglalkoztatott humán közszolgáltatási szakemberek részére
9. 8 órás (3 alkalmas) gyakorlatorientált pénzügyi alapképzés 7. és 8. évfolyamosok számára karizmatikus pénzügyi szakemberek és helyi vállalkozók előadásaival
10. Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatása már működő iskolán kívüli tevékenységekben - részvételi költség támogatás.
11. 7 fő tanuló számára biztosított havi 5.000 Ft tanulmányi ösztöndíj 36 hónapra.
12. A Kedvezményezettek között megosztva neves napok (köztisztviselők, pedagógus, szociális munka, stb) keretében térségi szakemberek közötti információcsere, jó gyakorlatok megismerése (a lakosság számára is látogatható) - a projekt megvalósítás alatt összesen 2 alkalommal
13. Konferencia meghívott előadók-, és a tágabb térség szakembereinek meghívásával, szekcióülésekkel (műhelymunka) a humán közszolgáltatási szakemberek térségben való megtartásához, ill. ""utánpótlás neveléséhez"" kapcsolódva

A projekt 2018. február 01-én kezdődött, és 2021. január 31-én fejeződik be.